سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردلان شهامت نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آب
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار، عضو هیات علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفها
البرز حاجیان نیا – عضو هیات علمی، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تثبیت خاکهای رسی متورم شونده با آهک قدمت دیرینه ای دارد لیکن اگر در خاک رس تثبیت شده با آهک ، یون سولفات وجود داشته باشد یا اینکه یون سولفات از خارج به محیط خاک وارد شود ، یکسری واکنشهای شیمیایی بین خاک رس، آهک و سولفات صورت می پذیرد که منجر به تشکیل کانی متورم شونده اترینگایت میگردد.در این تحقیق نمونه هایی از خاک رس کائولینیت با درصد های مختلف آهک وگچ در درصد رطوبت بهینه مخلوط شده و میزان تورم ناشی از شکل گیری کانی اترینگایت در هر یک ازنمونه ها با استفاده از آزمایش تعیین قابلیت تورم خاکهای چسبنده( استاندارد ۴۵۴۶STM:D مورد ارزیابی قرارگرفته است .نتایجآزمایش ها اهمیت حضور سولفات ها در خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و تورم قابل ملاحضه ناشی از آن را نشان می دهد.همچنین نتایج بیانگر اینست که آهک کارایی لازم جهت تثبیت خاکهای رسی در معرض سولفات را ندارد