سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید کردبچه – استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
جلال شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
سوده السادات امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
زهرا عبادی مفتون – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

مسئله درونزایی در یک مدل رگرسیون هنگامی مطرح می شود که یک متغیر مستقل مدل با جزء اخلال همبستگی داشته باشد. حضور این مسئله در یک مدل اقتصاد سنجی منجر به تورش تخمین زن OLS خواهد شد. مدل های اقتصاد سنجی تابع تولید، اغلب به دلیل همبستگی بین نهادها و بهره وری دچار این مسئله هستند. در چنین مدل هایی مسئله درونزایی از آنجا ناشی می شود که عامل بهره وری غیر قابل مشاهد، بر انتخاب سطح بهینه نهادهای بنگاه مورد نظر مؤثر است. بنابراین، تخمین زن OLS چنین تابعی دچار مسئله تورش درونزایی است. در موارد متعددی از مقالات منتشره در مجلات کشور مربوط به تابع تولید، مسئله تورش درونزایی تخمین ها مشکل محتملی است که به آن توجه نشده است. این مقاله قصد دارد اهمیت این موضوع را در هر تخمینی از تابع تولید مورد تاکید قرار دهد. برای این منظور ضمن بررسی، معرفی مفاهیم، آزمون و درمان درونزایی، به ارائه یک مثال و مقایسه نتایج یک تابع تولید مشمول درونزایی در دو حالت توجه و عدم توجه به تصحیح مسئله درونزایی می پردازیم.