سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

چکیده:

فرسایش بادی نوعی فرسایش طبیعی استکه موجبتغییرات بلندمدت اما قابل توجهی برسنگها صخره ها و کوه ها می گردد و میتواند یک مشکل برای اقتصاد کشاورزی یا منابع طبیعی یک کشور محسوب گردد این تحقیق به منظور بررسی توده های ماسه ای دراستان قم صورت گرفت و درآن حوزه گسترش و قلمرو ماسه های روان کانونهای برداشت و ترسیب ماسه های روان و توده های ماسه ای با استفاده از اطلاعات و گزارشهای موجود و بازدید صحرایی شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت ویژگیهای انها مشخص گردید نتایج نشان داد که بخش اعظمی از شرق و شمال شرق و شمال استان تاجنوب به ویژه دشت سیلابی مظفرآباد مسیله حوضه انتهایی رودهای جاجرود و کرج تادریاچه غدیراسب از یکسو و از سمت شرق تا دریاچه نمک درمحدوده کانونهای برداشت و ترسیب و حمل ماسه های روان قرار دارند و این عرصه وسیع عمدتا دربخشهیا شمالی منبع تامین کنده رسوب و دربخشهای جنوبی بسیار محدود مکانهای ترسیب شن و درحدفاصل این دو عمدتا مکان های حمل ماسه ها محسوب می شوند.