سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید عزیزی – دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
رحیم محبی گرگری – دانشجوی کارشناسیارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دا
نعمت الله محبی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت

چکیده:

مدیریت سیستمهای هزینهیابی احداث کورههای چوب خشککنی یکی از راهکارهایی است که پیاده-سازی و اجرای صحیح آن ضمن کسب اطمینان نسبت به کفایت میزان سودآوری خدمات، باعث افزایش رضایتمندی مشتریان میشود. هزینهیابی احداث کورههای چوب خشککنی پیشساخته آلومینیومی و ساخته شده با مصالح ساختمانی برای بررسی توجیهپذیری اقتصادی استفاده از این نوع کورهها، هدف این مطالعه بوده است. برای این منظور، با روش میدانی و مصاحبه با صاحبان صنایع چوب خشککنی و سازندگان کوره، هزینههای مربوط به احداث کورهها و نیز هزینههای استهلاکو تعمیر و نگهداری در این کورهها مورد مطالعه قرار گرفت. بدنبال این بررسی و استخراج هزینهها، میزان هر هزینه بهصورت درصدی از میزان کل هزینهها نمایش داده شد. نتایج نشان داد که هزینه احداث کورههای ساخته شده با مصالح ساختمانی کمتر از هزینه احداث کورههای پیشساخته آلومینیومی است. در مقابل، هزینههای استهلاکو تعمیر و نگهداری در کورههای ساخته شده با مصالح ساختمانی بیشتر از مقدار این هزینهها در کورههای پیشساخته آلومینیومی بود. بنابراین در دراز مدت کورههای پیشساخته آلومینیومی مقرون بهصرفهتر می- باشد.