سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی گرایش پژوهشگری ودانشجوی ایمنی و آتش نشانی

چکیده:

دراین مقاله که به بررسی پژوهشی با موضوع فوق در پالایشگاه گاز پارسیان مهر انجام شده می پردازیم این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که به نقش موثر سرپرستان و سرکارگران در قالب تیم کاری ایمنی در کنار مهندسان ایمنی با توجه به مسائل روحی روانی کارگران فنی درکاهش و کنترل حوادث می پردازد روش تحقیق علی – تحلیلی با ابزارهای مصاحبه عمیق مشاهده مشارکتی ایجادکارگاه های آموزشی در طول تحقیق روش مطالعه روند پژوهی و سرآخر از پرسشنامه کمک گرفته شد که در تحلیل فرضیات از ازمون a استفاده شده که نتایج حاصل از فرضیه اول: حاکی از این است که چون پس فرض صفر ما رد و فرضیه محقق تایید می گردد خود ۰/۰۵ است و کوچکتر از ۸۴/۰ محاسبه شد مساوی با a حادثه مفید واقع شده است و نتیجه حاصل از گویای این مطلب است هک آگاهی سوپروایزر ها از مسائل روحی و روانی کارکنان درجلوگیری از ارتکاب پس فرض صفر ما تایید و فرضیه محقق رد می ۰/۰۵ است و بزرگتر از ۱۱۳ محاسبه شد مساوی با a فرض دوم: حاکی از این است که چون پس فرض صفر ما رد و ۰/۰۵ است وکوچکتر از ۵۱/۰ محاسبه شد مساوی با a ندارد در تحلیل فرض سوم به این نتیجه دست یافتیم که چون آموزشهای ایمنی اگر به روز و متناسب با حرفه کارگران باشد از ارتکاب مجدد حوادث برای فرضیه محقق تایید می گردد که گویای این مطلب است که است و کوچکتر از ۲۶/۰ محاسبه شد مساوی با a کارگران جلوگیری به عمل می آید.