سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدیحیی میرزایی – دانشجوی دکترای هیدرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
نسیم سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه از روش سیستم اطلاعات جغر افیایی و سنجش از دور برای تلفیق هشت فاکتور اثرگذار شامل : فاصله ازنقاط تخلیه (چشمه ه ا)، اختلاف ارتفاع تا محل تخلیه، دانسیته محل برخورد شکستگی، دانسیته طول شکستگی، شیب، فاصله تا شکستگی، فاصله تا محل برخورد شکستگی و لیتولوژی، به منظور پتانسیل یابی منابع آبی کارستی درجنوب ایذه استفاده شد. لایه های مورد نیاز با استفاده از تصویرLandsat7 ETM+ نقشه های توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با فرمتDGN نقشه زمین شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و داده های سازمان آب و برق منطقه ای تهیه شدند. پس از ارزیابی فاکتور وزن برای ویژگی ه ای تعیین شده بر اساس سهم هر یک در پتانسیل آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در نقشه های موضوعی، تمامی لایه ها با یکدیگر تلفیق شدند . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که: منطقه دارای بیشترین پتانسیل آب زیرزمینی در سازند آسماری در جنوب نقشه ،در نزدیکی روستای بارانگرد قرار دارد و نیز تعدادی نقاط پراکنده در سازند آسماری و ایلام-سروک در شمال نقشه واقع شده اند.