سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لطف اله نیکوپور محمدجانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی.
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

چکیده:

به منظور بررسی توان دگرآسیبی گیاهان زراعی گندم، چاودار، سورگوم و اسپرس بر روی رشد اولیه ارقام گندم آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از ارقام گندم شامل (رقم آبی گاسپارد و رقم دیم آذر ۲) و مخلوط پودر بذر و اندام هوایی ۴ گیاه زراعی گندم (سبلان)، چاودار، سورگوم و اسپرس به مقدار ۲۵۰ گرم از هرکدام جداگانه به همراه شاهد (بدون استفاده از پودر). نتایج نشان داد که بین ارقام گندم از نظر صفات طول برگ و وزن خشک ریشه چه در سطح ۱ درصد و بر روی صفت طول ساقه چه در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری مشاهده گردید ولی از نظر صفات تعداد برگ و وزن خشک اندام هوایی اختلاف غیر معنی داربود. تمامی اثرات اصلی تیمار های گیاهی در سطح ۱ درصد معنی دار بدست آمد یعنی هر ۴ گیاه زراعی مور مطالعه، توان دگر آسیبی بر روی رشد گیاهچه گندم دارند. اثر متقابل ارقام گندم در پودر گیاهان زراعی بر روی صفات تعداد برگ، طول برگ و وزن خشک ریشه چه معنی دار و بر روی صفات طول ساقه چه و وزن خشک اندام هوایی غیر معنی دار بدست آمد. در تمامی صفات مورد ارزیابی توانایی آللوپاتی پودر بذر و اندام هوایی گندم بیشترین و اسپرس کمترین اثر آللوپاتی را بر روی ارقام گندم داشتند. و گندم آبی گاسپارد نسبت به گندم دیم آذر ۲ در اکثر صفات مورد ارزیابی حساسیت بیشتری به آللوپاتی نشان داد.