سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هما محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی
محمد طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی

چکیده:

تحقیق حاضر در گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۹۸۳۱ انجام شد. بذور نخود فرنگی برای مدت یک ماه در محیط گلخانه کشت گردید، سپس از بافتهای هوایی و زمینی خشک شده آن عصاره آبی با غلظتهای ۰ و ۲۵% و ۵۰% و ۱۰۰% تهیه شد.در یک آزمایش تصادفی در چهار تکرار ، تاثیر عصاره ای فوق بردرصد و سرعت سبز شدن بذر های علف هرز سلمه تره در شرایط گلدانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد واکنش درصد و سرعت سبز شدن سلمه تره نسبت به عصاره اندامهای هوایی و زمینی نخود فرنگی با روند کاهشی معنی داری نسبت به شاهد روبرو بود.