سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

امروزه کنترل و مدیریت بسیاری از علفهای هرز با کمک علف کشهای شیمیایی به دلیل اثرات جانبی ناشی از مصرف آنها برسلامت جوامع بشری و همچنین از دست رفتن حساسیت علف های هرز نسبت به سموم مورد استفاده و ایجاد مقاومت درآنها دیگر به عنوان روش موثر پاسخگو نیست از این رو اخیرا استفاده از توانایی گیاهان دارای خاصیت دگرآسیبی برای مهارو کنترل علف های هرز رایج در مزارع به عنوان رویکردی جدید پیشنهاد می شود. با توجه به این امر و به منظور بررسی توان اللوپاتیک زیره سیاه ایرانی منسوب به زیره پارسی در کنترل دو علف هرز مهم چچم چمنی Lolium perenne L.وخاکشیر گاوی Sysimberium irio L آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار در تابستان ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۵ غلظت زیره سیاه (صفر،۲۵۰،۵۰۰،۱۰۰۰و۲۰۰۰)ppm اعمال شد که غلظت صفر به عنوان تیمار شاهد بررسی گردید. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار اسانس زیره سیاه ایرانی در کنترل و توقف جوانه زنی دو بذرعلف هرز ذکر شده بود و بذر خاکشیر به عنوان بذر حساس تر شناخته شد به طوریکه جوانه زنی در کمترین غلظت نیزکاملا متوقف گردید. بررسی طول ساقه چه و ریشه چه گیاهچه های سبز شده نیز نشان داد که اسانس زیره سیاه ایرانی درکنترل این دو علف هرز توان فوق العاده بالایی دارد.