سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیز عبدل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
فریدون غضبان – دکترای ژئوشیمی ، استاد وعضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
عبدالحسین پری زنگنه – دکترای علوم محیط زیست، دانشیار وعضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه زن

چکیده:

رودخانه جاجرودو سد ماملو بخش قابل ملاحظه ای از نیاز آبی شهر تهران را تأمین می کنند، از این جهت پایش کمی و کیفی این رودخانه همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله با استفاده از داده های جمع آوری شده از ایستگاه های پایش موجود ، و نتایج آزمایش نمونه های برداشت شده، روند خود پالایی و تغییرات طولی پارامتر های کیفی آب رودخانه جلاجرود و سد ماملودر بهار سال ۹۱ مورد آنالیز قرار گرفت. مسیر اصلی رودخانه و مخزن سد ماملو توسط مدل Ce-Qual-W2 مدلسازی هیدرودینامیک و کیفی گردید. توسط این مدل دو بعدی ، رودخانه و مخزن را به صورت هم زمان شبه سازی گردید.. پارامترهای DO، BOD5 ، دما، pH، نیترات، فسفات، دبی، هدایت الکتریکی، آلکالینیتی، کل مواد جامد، مواد شیمیایی معدنی و فلزات در این دوره مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد مقدار غلظت اکسیژن محلول در محدوده میزان اشباع قرار دارد و مقدار پارامتر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی نیز پایین و دارای تغییرات کمی می باشد.در نهایتاگرچه در مجاورت مراکز جمعیتی کیفیت آب رودخانه کاهش می‌یابد ولی به علت توان بالای پالایش طبیعی رودخانه، آب ورودی به مخزن دارای کیفیت خوبی می باشد. همچنین به دلیل افزایش زمان ماند در مخزن سد ماملو کیفیت آب خروجی بهبود می یابد.