سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسینعلی علیخانی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
داود سقفی مراخانلو – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
علی عبادی نهاری –

چکیده:

فیتوهورمون ها نقش اساسی در رشد و توسعه گیاهان ایفا می کنند، ایندول استیک اسید (IAA) جزء مهمترین و فراوانترین هورمون های اکسینی می باشد که توسط طیف وسیعی از باکتری های ریزوسفری از جمله باکتری های ریزوبیومی و سودوموناس فلورسنت تولید می شود، استفاده از زاد مایه ی این باکتری ها می تواند در جهت افزایش تولیدات کشاورزی مفید واقع شود. در تحقیق حاضر شصت جدایه ریزوبیومی و سودوموناس فلورسنت از بانک ژن گروه بیولوژی خاک دانشگاه تهران انتخاب شد و توان تولید IAA جدایه ها با استفاده از محیط DF، در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله بین جدایه های سودوموناس فلورسنت و ریزوبیومی از نظر توان تولید IAA اختلاف معنی داری مشاهده شد و در بین آنها جدایه R9 با حداقل مقدار تولید IAA (ppm 0.45) و جدایه R32 با حداکثر توان تولید IAA (ppm 10.86) به ترتیب به عنوان جدایه های ناتوان و برتر انتخاب شدند