سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عبادی نهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

ریزوسفرحجمی از خاک است که تحت تاثیر ریشه گیاهان قرار دارد، در ریزوسفر، باکتری ها فراوان ترین میکروارگانیسم ها هستند. ریزوباکتری هایی که اثر مفید بر رشد گیاه دارند ریزوباکتری های محرک رشد گیاه نامیده می شوند. باکتری های جنس سودوموناس با تولید متابولیت هایی مانند سیدروفور و سیانید هیدروژن از اهمیت ویژه ای برخوردارند که به طور غیر مستقیم باعث FeP افزایش رشد گیاه می گردند. سیدروفور ازطریق ذخیره +۳ در ناحیه اطراف ریشه، از رشد و تکثیر میکروارگانیسم های بیماری زا P به عنوان متابولیت (HCN) جلوگیری می کند، همچنین گیاهان قادر به استفاده از سیدروفور به عنوان منبع آهن هستند. هیدروژن سیانید در موجودات زنده، سبب مهار و تخریب عواملبیماری گر گیاهی می شود. ATP ثانویه، از طریق مختل کردن مسیر تنفسی وتولید دراینتحقیقتعداد ۲۰ جدایهباکتریسودوموناس فلورسنس از بانک ژن گروه بیولوژی خاک دانشگاه تهران انتخاب شد و توان تولید جدایه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین جدایه ها از نظر توان تولید سیدروفور در HCN سیدروفور و سطح ۱% تفاوت معنی داری وجود دارد، همچنین تمامی جدایه های مورد مطالعه توان تولید سیدروفور را دارند (به استثنای جدایه % را دارا هستند. ۳۵ HCN شماره ۳۳ ). نتایج ارزیابی توان تولید هیدروژن سیانید نشان داد که جدایه ها توانایی تولید سطوح مختلفی از را دارند. در نهایت جدایه شماره ۴۶۱ از نظر تولید سیدروفور و جدایه های ۳۳ و ۸۳ از نظر تولید HCN از جدایه ها توانایی تولید به عنوان جدایه توانمند شناخته شدند. HCN