سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهناز محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه علوم کشاورزی
محسن علمایی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

میکروارگانیزم های مجتمع در منطقه ریزوسفر از نظر کمی و کیفی با جوامع میکروبی خاک غیر ریزوسفری تفاوت بسیار زیادی دارند. باکتریهای منطقه ریزوسفر را که می توانند بر رشد گیاه اثرات مثبت داشته باشند و رشد گیاه را تحریک کنند، اصطلاحاPGPR می گویند. آزوسپیریلوم و دیگر باکتریهای محرک رشد گیاه، تولیدکننده هورمون های رشد گیاهی یا فیتوهورمون ها می باشند. در میان هورمون های گیاهی اکسین ها نقش بسیار مهمی در افزایش رشد ریشه، بهبود جذب آب و عناصر معدنی و در نهایت تولید بیشتر محصول دارند. در این تحقیق با استفاده از متد رنگ سنجی نشان داده شد که ۱۳ ایزوله جدا شده از ریزوسفر پنبه در محیط کشت اختصاصی در زمان ۴۸ و ۹۶ ساعت به ترتیب دارای توانایی تولید ۰/۰۳۶ تا ۲۶/۱۰۴ و ۰/۶۹۱ تا ۳۰/۱۰۳ میکروگرم بر میلیلیتر اکسین می باشند.