سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود دژم – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
نبی اله یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
مهدی مجاب – مدرس دانشگاه پیام نور زاهدشهر

چکیده:

به منظور بررسی توانایی آللوپاتی جو زراعی Hordeum vulgare L . بررشد علف هرز چچم یکساله multiflorum L . Lolium از روش هم ارزکده آگاراستفاده شد دراین پژوهش اثر پنج تراکم گیاه چه جو رقم کارون ۰ ، ۸ و ۱۶ و ۲۴ و ۳۲ در دو حالت کشت همزمان و کشت تاخیری روی رشد گیاه چه های چچم در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرا ر مورد بررسی قرارگرف نتایج نشان داد که با افزایش تراکم جو کارون در دو نوع کشت همزمان و تاخیری طول ریشه چه طول ساقه چه وزن تر و وزن خشک گیاه چه های چچم کاهش پیدا کردند پردازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین طول ریشه چه و تراکمهای مختلف را به خوبی نشان داد و مشخص کرد که در کاشت تاخیری طول ریشه چه بیشتر تحت تاثیر قرارگرفته بود.