سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نبی اله یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد فسا
مهدی مجاب – مدرس دانشگاه پیام نورزاهدشهر
پوریاولی فیضی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی توانایی آللوپاتی جو زراعی بررشد علف هرزچچم یکساله از روش هم ارزکده آگار استفاده شد اثرپنج تراکم گیاهچه جو رقم کارون ۰و۸و۱۶و۲۴و۳۲ دردو حالت کشت همزمان و کشت تاخیری روی رشد گیاهچه های چچم درقالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزایش تراکم جو کارون دردونوع کشت همزمان و تاخیری طول ریشه چه طول ساقه چه وزن ترووزن خشک گیاهچه های چچم کاهش پیدا کردند پردازش مدل لجستیک سه پارامتری رابطه بین طول ریشه چه و تراکمهای مختلف جو را به خوبی نشان داد.