سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فاطمه رضوی تمین – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
آتوسا بیگدلی – استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

طرح رابطه ی پدیده های ژئومورفولوژیکی با توریسم از جمله حیطه های مطالعاتی بین رشته ای در سال های اخیر است که حوضه سردابه رود در شهرستان اردبیل دارای توانهای توریستی است. در این راستا بررسی جایگاه ژئومورفولوژیکی حوضه سردابه رود اردبیل وضعیت توان توریستی آن جزء اهداف اصلی پژوهش است، به منظور توانمندی های اکوتوریستی، ژئومورفولوژیکی این حوضه از مدل پرالونگ و از دو روش مکمل دیگر با عنوان TCI و اولگی استفاده شد. روش اول: از روش پرالونگ پنج معیار با بهره گیری از رابطه های آن بدین ترتیب استفاده شده است: صورت محاسبه شده محاسبه جدول ارزش زیبایی ظاهری منطقه در ژئومورفولوژی و غیره، محاسبه جدول ارزش فرهنگی، محاسبه جدول ارزش اقتصادی، محاسبه جدول ارزش فرهنگی، محاسبه جدول عیار میزان بهره وری محاسبه جدول عیار کیفیت بهره وری و سپس امتیاز دهی به صورت عددی و به درصد ارائه شده که در واقع امتیاز کل روش پرالونگ است. روش دوم، که روش TCI است، روشی برای ارزیابی سیستماتیک برای بحث اقلیم توریسم بوده و با استفاده از مقیاس ۱۱ رتبه ای (۲۰ الی ۱۰۰) ارائه است. روش سوم، روش اولگی است و روش آسایش انسانی در رابطه با اقلیم که با رسم مقدار دما و رطوبت نسبی ایستگاه بر روی نمودار رسم و وضعیت آسایش منطقه مشخص شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد: الف: طبق جدول و جمع بندی روش پرالونگ منطقه از لحاظ جذابیت به عدد ۱۸/۷۵ دست یافته است، که یک عدد متوسط به بالا در امر توسعه توریسم به نظر می آید. ب. طبق روش TCI ماههای دی، بهمن، پائینترین و دمای تیر و مرداد ماه بالاترین دما است. ج. در روش اولگی در منطقه سردابه ماههای ژوئن، ژوئیه و اوت در محدوده آسایش اند.