سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بختیار فتاحی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

چکیده:

شناخت عملکرد یک اکوسیستم طبیعی نیاز به آگاهی از مشخصه ها و معرفهای خاکی و گیاهی دارد که بتوان به پتانسیل و توانمندی ان اکوسیستم پی برد دراین تحقیق برخی از ویژگیهای گیاهی و خاکی اکوسیستم کوهستانی گله برواقع در استان همدان مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عملکرد اکوسیستم طبیعی LFA پتانسیل و توانمندی بالقوه اراضی مرتعی چشم اندازهای چهارجهت اصلی منطقه مورد ارزیابی قرارگرفت پوشش گیاهی منطقه بوته زار گراسلند بود خصوصیات قطعات اکولوژیک با فرمهای رویشی گرامینه و بوته ای و نواحی بدون پوشش بین قطعات اکولوژیک و پارامترهای ۱۱ گانه سطح خاک درامتداد ترانسکت های ۵۰ متری درراستای شیب منطقه و در دامنه های مختلف به روش تصادفی اندازه گیری شد تراکم پوشش به روش PCQ و سطح و حجم پوشش فرمهای رویشی در پلاتهای ۳ مترمربعی براورد گردید شاخص پایداری چشم انداز و چرخه عناصر غذایی در قطعه های اکولوژیکی بوته و گرامینه به ترتیب دردامنه های شرقی و شمالی بیشتر از سایر دامنه ها بود شاخص تنوع گونه ای در دامنه های غربی بیشتر از سایر دامنه ها بود و مهمترین معرف اکولوژیکی چشم اندازهای چهارگانه منطقه فرم رویشی بوته ای بود.