سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهناز شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبر – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

فلزات سنگین به دلیل آثار بازدارندهای که بر رشد و نمو گیاهان دارند و نی ز اثر بر روی عملکرد و ک یفی ت تولی دات کشاورزی، سلامت موجودات زنده را از طریق زنجیره غذایی مورد تهدید قرار میدهند . آلودگ ی اراض ی کشاورز ی به فلزات نظیر کادمیوم، سرب، روی و نیکل از منابعی نظیر کودهای شیمیایی فسفاته، معادن و آ لودگ ی وسا یط نقلی ه از جمله مسائل پیش روی تولید محصولات کشاورزی در مقوله کشاورزی پایدار است. استفاده از گیاهان و موجودات زنده ( باکتریها ) به منظور پالایش آلودگی محیط زیست از آلودگیهایی نظیر فلزات سنگین، آفتکشها، کودها، مواد منفجره و مواد نفتی فناوری جدیدی است که به آنگیاه پالایییازیست پالاییاطلاق می شود . در ای ن روش امکان رفع آلودگی از آب و خاک فراهم شده است. البته همه گیاهان توانایی رفع آلودگی از محیط را ندارند. بلکه گیاهان ی با توانایی جذب و تحمل غلظت بالای عناصر سنگین به عنوان گیاهان فراانباشت برای این منظور استفاده می شوند . ای ن گیاهان ۱۰ تا ۵۰۰ برابر بیشتر از گیاهان دیگر فلزات را جذب می کنند. با توجه به نتایج به دست آمده ، استفاده از گیاهان برای پالایش خاکهای آلوده به آلایندههای آلی و معدنی براساس مشاهداتی است که گویای کاهش غلظت این مواد در محیطهای با پوشش گیاهی در مقایسه با محیطهای بدون گیاه است