سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شیرافروس – اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حمید بشلیده – اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
موسی محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

گونههای گیاهی آبزی مختلفی در جهان جهت استفاده در سامانه نیزارهای مصنوعی به منظور تصفیه فاضلابهای شهری وجود دارد، ولی انتخاب گونههای مناسب میتواند در افزایش راندمان حذف آلاینده ها از فاضلاب موثر باشد. در این مطالعه، قابلیت چهار گونه گیاه آبزیAlisma plantago و Scirpus (Bulrush) ، Typha latifolia ، Phragmites australisجهت جذب نیتروژن و فسفر از فاضلاب خانگی (شبیه سازی شده) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که در شرایط گرم و خشک دزفول به انجام رسیده است، ظرفیت جذب نیتروژن و فسفر در این گیاهان در سه سطح پایین، متوسط و بالایN (10و۴۰ و ۱۰۰ میلیگرم در لیتر) وP 5 ، ۲۰ و ۵۰ میلی گرم در لیتر) و همچنین اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در جذب این دو عنصر مورد مطالعه قرار گرفته است نتایج نشان داد که تجمع نیتروژن توسط چهار گونه گیاهی مذکور در سطحبالای P و N به ترتیب ۳۱/۱ ، ۲۲/۷ ، ۱۵/۳ و ۹/۵ گرم در متر مربع و میزان تجمع فسفر در این چهار گونه به ترتیب ۱۰/۸ ، ۹/۶ ، ۵/۹ و گرم در متر مربع بوده است. نتایج همچنین بیانگر تفاوت معنی دار جذب نیتروژن و فسفر توسط گونه گیاهیPhragmites australisنسبت به سه گونه دیگربوده استنتایج کلی تحقیق نشان داده است که دو گونه گیاهیPhragmitesTypha latifolia و australis پتانسیل بالایی در جذب و تجمع نیتروژن و فسفر از فاضلاب در شرایط آب و هوایی گرم و خشک دزفول دارند