سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم گنجی – کارشناس ارشد مهدسی شیمی، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرک
علی اله وردی – دانشیار مهندسی شیمی، ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکد

چکیده:

در این پژوهش ابتدا نانو ذرات تیتانیومدیاکسید به روش سل-ژل تهیه شد. برای رسیدن به نسبت های وزنی مختلف آناتاز به روتیل، ژل بدستآمده در دماهای ۴۰۰ ۴۵۰و۵۰۰درجه سانتیگراد کلسینه شد. ویژگیهای سطح، اندازه ذرات و فازهای بلوری تیتانیومدیاکسید با استفاده از روشXRD شناسایی شد . عملکرد پودر تیتانیوم دی-اکسید سنتز شده در دماهای مختلف، به عنوان یک کاتالیزور نوری در تجزیه رنگ دانه مالاکیت سبز موردبررسی قرار گرفت. مقایسه بازدهی فرایند تجزیه نشان داد، بالاترین سرعت تجزیه متعلق به نانو ذرات سنتز % ۵۰۰ می باشد. در مرحله بعد، از این نانو ذره برای ساخت آزمونه های سیمانی حاوی ۵ °C شده در دمایوزنی تیتانیومدیاکسید استفاده شد و توانایی این آزمونهها در تجزیه رنگدانه مالاکیتسبز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دادند، سرعت فرایند تجزیه رنگ توسط آزمونههای سیمانی حاوی نانو ذرات در مقایسه با همان مقدار پودر تیتانیومدیاکسید خالص، بیشتر است