سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباسعلی پورآقاجان – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه حساب
سیده مریم بابانژادباقری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، گروه حسابداری، بابل، ای
میلاد امامقلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، باشگاه پژوهشگران جوان، بابل، ایران
الهام منصوری نیا –

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر، ارزیابی توانایی نسبی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده، دو مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با متغیرهای مستقل ( ۱) سود عملیاتی و ( ۲) جریان های نقدی عملیاتی، در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه هایتحقیق، از اطلاعات مالی ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل تحقیق و جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی (متغیر وابسته)، از نظر آماری رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، یافته ها بیانگر آن است که جریان های نقدی عملیاتی جاری نسبت به سود عملیاتی جاری بهتر می تواند جریان های نقدی عملیاتی آتی را پیش بینی کند