سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاله صاحب قلم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی محمدی ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
رضا کاراژیان – عضو گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

از آنجایی که آلودگی با مایکوتوکسین ها درغذاهای انسان و خوراک حیوانات مشکل جدی محسوب می شود در این تحقیق توانایی اتصال آفلاتوکسین به دیواره سلولی مخمر ساکاروماسیس سرویزیه جهت کاهش سمیت درمحیط کشت مورد بررسی قرارگرفت دراین راستا محیط کشت Yeast mold broth درغلظت های ۰و۵و۱۰و۲۰μg/lit میگروگرم برلیتر به آفلاتوکسین B1 آلوده شد و سپس توسطمخمر ساکارومایسس سرویزیه که درفاز لگاریتمی رشد قرار داشت و همچنین مخمر تیمار شده با اسید و حرارت به منظور کاهش آفلاتوکسین درمدت زمان های ۰و۴و۱۲و۲۴ ساعت تلقیح گردید درمیانگین غلظت های مختلف سم بیشترین میزان کاهش توکسین مربوط به تیمار اسیدی بوده و سپس تیمار حرارتی و مخمر زنده بیشترین کارایی را از خود نشان دادند. همچنین درچهارساعت ابتدای فرایند بیشترین کاهش درمیزان آفلاتوکسین و پس از آن کاهش کمی درمیزان توکسین مشاهده شد که نشان داد اتصال آفلاتوکسین سریع بوده و درچهار ساعت ابتدای فرایند به حد اشباع خود می رسد نتایج نشانگر آن بود که سلولهای مخمر زنده یا غیرزنده عوامل بیولوژیکی مناسبی جهت حذف آفلاتوکسین درمحیط کشت آلوده هستند.