سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران جواهری بابلی – استادیارگروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ناپلیوس تازه تخم گشایی شده به عنوان غذایی آغازین، بر ترکیب اسید چرب لاروهای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius در ۳ گروه غذایی کنسانتره، ناپلیوس آرتمیا تازه تخم گشایی شده، ناپلیوس آرتمیای غنی شده از اسیدهای چرب غیر اشباع بلندزنجیره به مدت ۱۵ روز انجام پذیرفت. مقدار EPA و, DHA در تیمار غذایی کنسانتره ،ناپلیوس آرتمیای تازه تخم گشایی شده و ناپلیوس آرتمیای غنی شده از اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره به ترتیب ۴و۴۷-۳۱-۵٫۴۲ و ۶٫۲۶-۰-۵٫۹۱ بود و اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشت. در پا یان روز ۱۵ ، مقدار DHA وEPA در تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره از تیمارهای دیگر بیشتر بود ولی اختلاف معنی داری بین تیمار تغذیه شده از ناپلیوس تازه تخم گشایی شده و غنی شده نبود به نظر میرسد لارو ماهی آزاد دریای خزر توانایی اشباع زدایی و طویل سازی اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره سری ۳ DHA, EPA را دارا باشد.