سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق ا
محمد صدقی – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
سعید خماری – ر
رئوف سیدشریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر آللوپاتی علف باغ (Dactylis glomerata) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در سال ۸۹ در دانشگاه محقق اردبیلی در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل ۵، ۱۰، ۱۵، ۳۰ و ۶۰ گرم ازاجزای خشک شده کل گیاه علف باغ درنیم کیلوگرم خاک بود. نتایج نشان داد که مقدار بافت های اضافه شده به خاک تاثیر معنی داری بر کلیه صفات اندازه گیری شده (درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، طول ساقچه و طول ریشه چه) داشتند. درصد جوانه زنی در تیمار ۶۰ گرم نسبت به شاهد ۸ برابر کاهش داشت. وزن تر گیاهچه، طول ساقچه و طول ریشه چه درتیمار ۵ گرم نسبت به شاهد افزایش داشتند که نشان دهنده اثر تحریک کنندگی مواد آللوپاتیک در این میزان کاربرد علف باغ است. تیمارهای بعدی تاثیر بازدارندگی روی این صفات داشتند.