سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گوران یمین مشرفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه کردستان
عیسی معروف پور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
هوشنگ قمرنیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
ارسلان فاریابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه کردستان

چکیده:

در این پژوهش جهت دستیابی به بهترین توزیع برای پیش بینی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع، ۲۰ مزرعه از مزارع دشت دهگلان (۱۰سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و ۱۰ سیستم لوله چرخدار) به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. سپس ضرایب یکنواختی و یکنواختی توزیع اندازه گیری شده به کمک معیار متوسط خطای نسبی پیش بینی با ضرایب یکنواختی و یکنواختی توزیع محاسبه شده از روش های توزیع نرمال، توزیع یکنواخت و توزیع بتا مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از آن است که در ۱۰ مزرعه لوله چرخدار در فاصله های استقرار ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ متر و در کل داده های ۵ حالت مذکور و همچنین در ۱۰ مزرعه با سیستم کلاسیک ثابت، توزیع نرمال بیشترین دقت را در پیش بینی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع دارا می باشد. در تمامی حالات مذکور هر سه توزیع یاد شده از دقت بیشتری در پیش بینی ضریب یکنواختی نسبت به یکنواختی توزیع برخوردار می باشند، همچنین در سیستم لوله چرخدار با کاهش فاصله میان دو استقرار متناوب بر دقت هر سه توزیع افزوده می شود.