سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفانه شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید ب
بهرام بختیاری – استادیاران، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرم
شهرام کریمی –

چکیده:

از مهم ترین مراحلی که در یک عملیات طراحی یا مطالعاتی باید انجام شود، تحلیل های فراوانی و بررسی سری های تاریخی یک پدیده است. تحلیل فراوانی بارش یکی از وظایف مهم هیدرولوژیست ها و برنامه ریزان منابع آب است.تولیدات کشاورزی و محصولات بازرگانی مربوط به آن در معرض بسیاری خطرات آب و هوایی قرار دارند. از بین عواملهواشناسی، باران های سیل آسا بیشترین خسارت را به مزارع برنج وارد کرده است. در این مقاله سعی شده است کهتعدادی ازتوابع توزیع احتمال، برای داده های بارندگی حداکثر ماهانه ایستگاه های سینوپتیک در استان گیلان و همچنین سطح خسارت وارده بر روی محصول برنج در این استان مورد برازش قرار گرفته و برای تعیین پارامترهایبهترین تابع، از روش کولوموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. برای برازش پارامترهای بارندگی و خسارات ناشی از آن بر روی محصول برنج در استان گیلان در سال زراعی ۸۸-۸۷ از نرم افزارSMADA استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل پیرسون تیپ ۳ نمایش دقیق تری را در مورد داده های خسارت و مدل لوگ پیرسون تیپ ۳ نمایش بهتری را در مورد داده های بارندگی نسبت به سایر توزیع ها داشته است