سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدهادی خاتمی – سازمان حفاظت محیط زیست
سیدجلال الدین شایگان – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در استان کرمانشاه بالغ بر ۶۰ سراب وجود داشته که برخی از آنها دائمی هستند. در پژوهش حاضر ۲۰ سراب موردبررسی قرار گرفته که آنالیز فیزیکو-شیمیایی درخصوص ۱۷ سراب مقدور بوده است.. با استفاده از روش دسته بندی میانگین ضرایب تشابه براساس میانگین پنج خصوصیت فیزیکی و شیمیایی COD و BOD5 ،DO ،EC ،pH چهار گروه کاملاً مجزا شامل ۱- سرابهای نیلوفر، هرسین، مورت، ۲ – سرابهای بیستون، گزنهله، یاوری، بل، ۳- سرابهای پیران، روانسر، جابری، قره دانا، ۴- سرابهای سرابله، گرم، طاق بستان، فش، نوژیروان، قوری قلعه با تشابه بسیار بالا حاصل گردید که حاکی از وجود شرایط متفاوت کیفیت آب در سراب ها می باشد.در بررسی میزان فلزات سنگین در زیر حد مجاز ثبت گردید. غنای گونه ای برای هر سراب بین ۵ الی ۲۳ متفات محاسبه گردید. سراب ها با مساحت بیشتر از تنوع بیشتری برخوردار می باشند. از مقایسه دسته بندی (شکل های دسته بندی فیزیکو-شیمیایی و بیولوژیکی) مشاهده می شود، شباهتی بین گروه بندی نبوده، و مقایسه نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی با بیولوژیک همخوانی در تعیین کیفیت محیط زیست سراب ها از نقطه نظر آلودگی را ندارد. ایجاد مدیریت یکپارچه درخصوص سراب ها و تصویب قوانین معین مشخص بهره برداری و حفاظتی از آنها بر اساس ارزشهای موجود، بررسی و پژوهش در فاصله زمانی معین و دسترسی مناسب همراه با نصب تابلوهای درج مشخصات در حاشیه سراب ها از جمله توصیه های پیشنهادی به منظور حفظ و صیانت از این منابع آبی با ارزش می باشند.