سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب عزیزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
داریوش تقوی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سرگون اودیشو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
قاسم علی اکبری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در محدوده یک برگ نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰/۰۰۰ صائین قلعه به شماره NJ-38-16 قرار دارد. این منطقه با وسعت۱۴۹۱۷۰۳/۶۸ هکتار در موقعیت جغرافیایی ۴۶ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۴۵ دقیقه طول خاوری و ۳۶ درجه تا ۳۷ درجه عرض شمالی قرار گرفته است. روش انجام طرح بدین صورت بوده است که با پیمایش مناطق مختلف، واحدهای پوشش زمین مشخص، بعد تیپ گیاهی به روش نمود ظاهری (سیمای ظاهری) و با توجه به ترتیب گونه ای و بر اساس وضعیت فعلی پوشش گیاهی شناسایی، تفکیک و روی نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰/۰۰۰ انجام و با درج یک تا سه گونه غالب مشخصشدند. بر اساس یافته ها بطور کلی استفاده از اراضی در حال حاضر به شرح زیر است: تیپ های گیاهی با وسعت۶۳۹۴۵۹/۴۳هکتار ۴۲/۸۶ درصد کل منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته اند و اراضی زراعی با وسعت۸۴۹۳۹۴/۵۷هکتار بوده که ۵۶/۹۴درصد کل منطقه را پوشش می دهد. از مجموع ۳۶ تیپ غالب گیاهی تفکیک شده، تیپ های گیاهی غالب گروه Astragalus spp. Boiss. با ۱۹ تیپ گیاهی به وسعت۳۵۲۵۱۰/۵۴هکتار، ۵۵/۱۳درصد پوشش گیاهی طبیعی را در عرصه مورد مطالعه به خود اختصاص داده است