سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه حسینی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه
محمدعلی رجامند – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه
شهریار سعیدی مهرورز – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
علیرضا نقی نژاد – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

جنگلهای مازی بن و سی بن رامسر با وسعت تقریبی بالغ بر ۱۵۰۰۰ هکتار در فاصله ی حدود ۶۰ کیلومتری جنوب رامسر، در محدوده ی ارتفاعی ۳۰۰ تا ۲۲۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. این منطقه در سال ۱۳۸۱ به عنوان منطقه ی شکار ممنوع معرفی شده است. از نظر موقعیت جغرافیائی در فاصله یعرض شمالی طول شرقی قرار دارد. این تحقیق در سالهای ۸۷ و ۸۸ ، در بهار و تابستان انجام شد. عملیات میدانی در منطقه مورد نظر با استفاده از یک ترانسکت نمونه برداری (حدود ۲۰۰۰ متر) از ارتفاع پست تا کوهستانی انجام شد و سه کوادرات در فواصل ارتفاعی ۱۰۰ متر زده شد و در نهایت اطلاعات فلوریستیک از ۶۳ کوادرات جمع آوری شد تعداد کل ۳۳۹ تاکسون متعلق به ۲۳۲ سرده و ۷۸ خانواده شناسایی شد. دولپه ایها با ۲۶۸ تاکسون غنی ترین گروه هستند و تک لپه ایها با ۵۸ نهانزادان آوندی با ۱۱ و بازدانگان با ۲ تاکسون حضور دارند همی کریپتوفیت ها شکل زیستی غالب بودند و ۴۰ % جوامع را شامل می شوند. اندمیسم در میان ۳۳۹ تاکسون، ( ۱۵ تاکسون) بود. از نظر کورولوژی بیشترین سهم مربوط به عناصر اروپا-سیبری( ۲۲٫۸ %) و پس از آن اروو- سیبری/ایرانو-تورانی ( ۲۰,۳ %)، چند ناحیه ای( ۱۶,۸ %)، اورو-سیبری/ایرانو-تورانی/مدیترانه ای( ۱۵,۹ %) هستند.