سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زینب رودی – ساری گروه آموزش جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید جلیلوند –
امید اسماعیلزاده –

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تنوع زیستی در واحدهای اکوسیستمی ذخیره گاه جنگلی سی سنگان بوده است برای این منظور ۴۶ قطعه نمونه به روش سیستماتیک – انتخابی با ابعاد شبکه ۲۰۰ متر و به مساحت ۴۰۰ متر مربع در سطح منطقه پیاده شد. درهر قطعه نمونه خصوصیات خاکی و پوشش گیاهی اندازه گیری گردید. با استفاده از تحلیل TWINSPAN و برمبنای درصد تاج پوشش گونه ها تعداد سه واحد اکوسیستمی تیپ شمشادآمیخته واحد ۱ تیپ شمشاد خالص واحد ۲ و فاقد شمشاد واحد ۳ درمنطقه طبقه بندی شد شاخصهای تنوع سیمپسون غنا و یکنواختی شلدون بهعنوان شاخصه های تنوع زیستی مورد محاسبه قرارگرفتند. آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسات چند دامنه دانکن برای بررسی اختلاف تنوع وپارامترهای خاک در واحدهای اکوسیستمی به کار گرفته شدند. همچنین از همبستگی پیرسون و آنالیز مولفه های اصلی PCA برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای خاک شاخصهای تنوع زیستی استفاده شد. بررسی خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک و تنوع زیستی در سطح واحدهای اکوسیستمی بیانگر آن است که این واحدها از نظر H ، EC ، K ، OC ، C/N رطوبت و بافت خاک و شاخصهای تنوع غنا و یکنواختی دارای تفاوت معنی دار آماری می باشند دراین بین شباهت واحد ۱و ۲ با یکدیگر بیشتر بوده اما واحد ۳ بطور بسیار آشکاری از دو واحد دیگر متمایز می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای درصد رطوبت، اسیدیته و بافت خاک از تاثیر گذارترین عوامل خاکی برروی شاخصهای تنوع زیستی بوده اند.