سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خواجه زاده – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا،
عباس شاهسواری –
داوود دوانی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر
موسی صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

چکیده:

تحقیقات فلوریستیکی عناصر درختی و درختچه ای کاشته شده در سطح شهر بوشهر که برای اولین بار انجام می گردد نشان می دهند، تیرهCombretaceae با فراوانی ۲۸/۲۴درصد بیشترین حضور و تیره Punicaceae بافراوانی ۰/۰۳ درصد کمترین حضور را در سطح شهر بوشهر دارا می باشند. علاوه بر آن گونه های ناترک Dodonea viscosa که به صورت پرچین کاشته شده است، و Conocarpus erectus با فراوانی ۲۷/۵۵% بیشترین و گونه های Prosopis Ziziphus spina-chirsti و cineraria به ترتیب با فراوانی ۰/۰۱ و۰/۰۸% کمترین حضور در منطقه تحت مطالعه نشان می دهند.از ۳۹ گونه کاشته شده درختی و درختچه ای در سطح شهر بوشهر ۶ گونه از آنها به صورت خودرو نیز در محیط های ۳۸ درص د) و کمترین / رودرال و بویژه زگتال مشاهده گردیدند. علاوه بر آن بیشترین فراوانی از نظر منشاء متعلق به آسیا ( ۵۲ درصد می باشند. حفظ تنوع گونه های بومی / فراوانی مربوط به جزایرقناری، مدیترانه، ماداگاسکار و آفریقا هر کدام با ۶ در طراحی فضای سبز شهری و افزایش آن در شهرها باید همواره به آن توجه ویژه شود تا در کنار گونه های گیاهی، گونه های جانوری سازگار و بومی منطقه نیز بقاء یافته و برای آیندگان تنوع گونه ای حفظ شود