سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشجوی مهندسی محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوه
امین فرهادی رامین – دانشجوی مهندسی محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

اهمیت و ارزش یک تالاب با توجه به موجودیت و نقشی که در حیات اجتماعی – اقتصادی ، فرهنگی ،کشاورزی و سیاسی جامعه دارد و تاثیر آن بر حیات چرخه اکولوژیکی امری مشهود است .حفاظت از تنوع زیستی تالابها در حفظ ، بقاء و عملکردهای مشهود و نا مشهود تالاب و حمایت از ادامه چرخه اکولوژیک آن اهمیت بسزایی دارد .امروزه با توجه به روند صنعتی شدن و گسترش آلودگیها میزان تخریب زیستگاه و کاهش تنوع زیستی افزایش یافته است .اهمیت شناسایی تنوع زیستی بر کیفیت حفاظت ومدیریت تالاب ها می افزاید. استان همدان در غرب کشور، به علت قرار گیری در مسیر مهاجرت به عنوان کریدور ارتباطی زیستی محسوب گردیده و تالاب های این استان هر ساله شاهد حضور جمعیت های بسیار زیاد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است .یکی از این بوم سازگان های شاخص آبی در استان همدان تالاب شیرین سو در شهرستان کبودرآهنگاست. تحقیق حاضر از فروردین ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ به منظور شناسایی تنوع گونه ای و تراکم پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکزی به عنوان یکی از سلسله مراتب تنوع زیستی تالاب شیرین سو انجام شد، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ۹۳ گونه پرنده از در تالاب شناسایی گردید که از این تعداد ۲۱ درصد آبزی، ۲۴ درصد کنار آبزی و ۵۵ درصد خشکزی بودند، متنوع ترین تیره ها به ترتیب به آبچلیکیانScolopacidae)مرغابیانAnatidae)کاکئیانLaridae) تعلق داشتند.