سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز؛ دانشگاه محقق اردبیلی؛دانشکده کش
اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی؛
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی؛

چکیده:

به منظور بررسی تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آموزشی- تحقیقاتی بابلان (دانشگاه محقق اردبیلی) نمونه برداری از کل سطح مزرعه در داخل شبکه های۲۰×۲۰متر با استفاده از پلات های۰/۵×۰/۵ متر در مرکز شبکه از اردیبهشت تا اواخر تابستان در ۳ مرحله صورت گرفت. از بدو تاسیس، مزرعه از سال ۱۳۸۴ در قالب هفت واحد مورد بهره برداری قرارگرفته است. نتایج نشان داد ۳۸ گونه علف هرز در مزرعه وجود دارد که متعلق به ۱۶ خانواده گیاهی می باشند. از این تعداد ۳۰ گونه پهن برگ و ۸ گونه باریک برگ و همچنین ۱۷ گونه را علف های هرز یکساله و ۲۱ گونه را علف های هرز چند ساله تشکیل می دهند. بالاترین تراکم بترتیب مربوط به خانواده های Brassicaceae و Poaceae ،Asteraceae در کل مزرعه می باشد. بترتیب در اردبیهشت گونه جوموشی،کنگر و خاکشیر؛ در تیر گونه کنگر، ازمک و خاکشیر و در مرداد گونه کنگر و جوموشی بیشترین گسترش را داشتند. همچنین به ترتیب در واحد پایان نامه های دانشجویی خانواده Chenopodiaceae و گونه Salsola kali در واحد طرح های تحقیقاتی اساتید خانوادهChenopodiaceae و گونهChenopodium albumدر واحد درس عملیات کشاورزی خانوادهChenopodiaceaeو گونهSalsola kaliدرعرصه یونجه کاری شده خانوادهAsteraceaeو گونهCirsium arvenseدرعرصه کشت جو خانواده Brassicaceaeو گونهDesurainia sophiaدراراضی بایر کشت نشده خانوادهPoaceaeو گونهHordeum murinum و دراراضیحاشیه مزرعه، خانوادهPoaceaeو گونهHordeum murinum غلبه دارند.