سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان صفی خانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علی اصغر معصومی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

در این بررسی تنوع گونههای جنس گون در استان همدان مطالعه شد. بدین منظور بیش از ۴۰۰ نمونه هرباریومی از این جنس در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان شناسایی و نامگذاری شد. به منظور تکمیل فهرست گونههایگون موجود در استان همدان به منابع موجود در رابطه با این جنس مراجعه و به و گونههای گون گزارش شده از استان همدان در آنها به فهرست تهیه شده اضافه گردید. این بررسی نشان داد که تا زمان تهیه این مقاله تعداد گونههای گون در استان همدان ۱۶۴ گونه متعلق به ۳۵ بخش(سکشنن) است که از میان آنها بخشRhacophorusبا ۲۳ گونه، بخش Malalacothrixبا ۲۱گونه و بخشCaprini با ۱۸ گونه دارای یشترین تعداد گونه در استان همدان میباشد. از ۱۶۴ گونه گون استان همدان ۱۴ گونه انحصاری استان همدان است و تاکنون فقط نمونه تیپ آنها از استان همدان جمعآوری و نامگذاری شده است. ازبینگونههای گون استان همدان ۲۶ گونه و زیرگونه متعلق به گونهای خاردار میباشد که اکثر آنها مولد کتیرا میباشند