سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسترن جلیلیان – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
هوشمند صفری –

چکیده:

مطالعات کاریوتیپی برروی ۷ اکسشن از ۲ گونه جنس Secale انجام شد با استفاده ازنرم افزار Micromeasure صفات طول کل کروموزوم طول بازوی کوتاه و بلندکروموزوم شاخص سانترومری و نسبت بازوی بلند به کوتاه برای هراکسشن مشخص شد مطالعات کاریوتیپی برای این جنس نشان داد که ااکسشن های گونه های Secale cereale ی Secale montanum دیپلوئید(۲n=2x=14) و فرمول کاریوتیپی ۷m است و براساس جدول دوطرفه Stebbins اکسشن ها درکلاسهای ۱A,2A قرارگرفتند بین اکسشن های گونه Secale cereale براساس تجزیه واریانس برای صفت طول کل کروموزوم درسطح ۵درصد و برای صفات طول بازوی بلند وکوتاه کروموزوم درسطح ۱ درصد تنوع معنی دار مشاهده شد اما برای صفات نسبت بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومری تنوع معنی دار مشاهده نگردید.