سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پریا مختاری زنوزی – ۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولو ژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور، تبریز، ایران
ابوالفضل برزگری – پژوهشکده بیوتکنولو ژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور، تبریز، ایران
حاجیه لطفی – پژوهشکده بیوتکنولو ژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور، تبریز، ایران

چکیده:

یکی از منابع مهم باکتریهای اسید لاکتیک محصولات لبنی تخمیری مانند ماست و پنیر سنتی می باشد . لاکتو باسیلها از مهم ترین جنس های شناخته شده باکتری های اسید لاکتیک در تولید ترکیبات معطر و ایجاد طعم و مزه در محصولات لبنی هستند. این باکتری ها متداولترین نوع باکتری هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک معرفی می شوند. هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژن ۱۶s rDNA لاکتو باسیلوسهای موجود در لبنیات سنتی به روش ARDRA 21 می باشد. این تحقیق بر روی ۳۰ ایزوله جمع آوری شده از محصولات لبنی سنتی از منطقه آذر بایجان شرقی در پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور با استفاده از روش ARDRA انجام شد . این تکنیک بر اساس تکثیر ژن ریبوزومال باکتری و انجام برش آنزیمی استوار می باشد که تفاوت الگوی برش آنزیمی این ژن نشان از تنوع گونه ای باکتری می باشد.ابتدا برای تایید جنس ایزوله ، تکثیر قطعه توسط پرایمر های اختصاصی ژن ۱۶s rDNA طراحی شده برای جنس لاکتوباسیل انجام گرفت سپس از ۲ آنزیم برشی TaqI و MspI که بر اساس جایگاه برشی موجود در توالی های ثبت شده در Gene bank انتخاب شده بود برای هضم آنزیمی و بررسی ایزوله ها در حد گونه استفاده شد . الگوی نواری حاصل از برش آنزیمی با الگوی نواری به دست آمده از نرم افزار Gen doc مقایسه شد. باند حاصله در واکنش PCR به اندازه ۱۵۰۰ جفت نوکلئوتید بود که با اندازه ژن مطابقت دارد. آنالیز ها نشان داد که لاکتو باسیلوس های جدا سازی شده الگوی برشی مشابهی را با لاکتو باسیلوس های پلانتاروم، فرمنتوم، کازئی، سیک و آژیلس دارند. با توجه به اینکه حجم نمونه زیادی برای بررسی دقیق تنوع گونه ای لازم می باشد و آماده سازی و توالی یابی این حجم نمونه هزینه بر و زمان بر می باشد لذا جهت رفع این مشکل می توان از روش ARDRA استفاده نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که این روش از کارایی لازم جهت تعیین گونه برخوردار می باشد.