سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید کوهکن – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عمران عالیشاه – استادیار موسسه تحقیقاتی پنبه کشور
ابراهیم هزارجریبی – مربی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع فنوتیپی و محیطی خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک و شناخت مبانی مورفولوژیک اختلاف عملکرد و عوامل پنهانی موثر بر آن لاین های سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ ، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان واقع( ۵ کیلومتری جاده آق قلا به گرگان) اجرا گردید.آزمایش در قالب طرح لاتیس ساده برای ۱۴۱ لاین و ۳ شاهد(سحر، ویلیامز وDPX پیاده گشت. ضرایب تنوع فنوتیپی برای کلیه صفات بیشتر از ضرایب تنوع ژنوتیپی بود و در بسیاری از حالات تفاوت های ناچیزی وجود داشت. بیشترین ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی به ترتیب مربوط به صفات تعداد شاخه در بوته، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در بوته و پایین ترین روز تا رسیدگی، درصد پروتئین و تعداد گره در بوته بود. نتایج تجزیه عامل ها علاوه بر تاکید بر نقش اجزای عملکرد، پنج عامل پنهانی موثر در عملکرد را استخراج نمود که ۷۸/۱ درصد تغییرات عملکرد را توجیه کردند. این عوامل که تعیین کننده مب دا و مقصدهای فیزیولوژیک هستند، با توجه به صفاتی که در برگرفتند، تحت عنوان عوامل مخزن،معماری، سرمایه ثابت و وزنی نامگذاری شدند. در مجموع استنباط شد که برای اصلاح ارقام لاین های سویا می توان گیاهان با بنیه قوی و گره ها، غلافها، برگها و وزن دانه زیاد را انتخاب کرد