سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومن شیروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علیرضا اطمینان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هوشمند صفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
علی اشرف جعفری – عضو هیئت علمی موسسه جنگلها و مراتع

چکیده:

زراعت مرتعی علاوه بر تهیه غذا برای دام ، به تجدید مواد آلی خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، اصلاح قابلیت خاکورزی و باز گرداندن حاصلخیزی خاک، کمک می ن کد. ریشه گراسها، که بطور عمیق درلایههای خاک توسعه مییابند، نقش مهمی در میباشد که Triticeae افزایش میزان نفوذ پذیری ریشه دارند. جنس آگروپیرون از گیاهان مهم مرتعی ایران است که متعلق به طایفه موضوع تحقیقات وسیعی در زمینه ژنتیکی، سیتوژنتیکی و بیوسیستماتیک بوده است. استفاده از مولکولهای آلی در تاکسونومی گیاهان یکی از جدیدترین و توسعه یافته ترین جنبههای رده بندی گیاهی است. جهت بررسی تنوع ژنتیکی اکسشنهای مورد بررسی با استفاده ۰ گرم از برگ آگروپیرون را که در داخل گلدان کشت بودند، پس از توزین به روش لاملی عصاره گیری و / از پروتئینهای محلول، ۵ با استفاده از ژل پلی اکریل آمید تنوع موجود محاسبه گردید. باندهای پروتئینی نه تنها از نظر محل قرار گرفتن روی ژل و وزن مولکولی، بلکه از لحاظ تراکم و شدت نیز با یکدیگر اختلاف نشان دادند. در مجموع برای ۲۴ ژنوتیپ مورد مطالعه ۱۸ باند مشاهده گردید، که بیشترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ ۲ و کمترین تعداد مربوط به ژنوتیپ ۴ بود که به ترتیب دارای ۱۸ و ۱۳ باند میباشند. ماتریس تشابه بر مبنای ظر یب جاکارد محاسبه گرد د ی، بیشترین و کمتر ین شباهت در بین اکسشنهای گروههای ۳ و ۱ وجود داشت. تجز ه ی خوشهای اکسشنهای مورد مطالعه را به ۳ دسته تقسم ی کرد. بطوری که گروه اول شامل ۹ اکسشن و گروه دوم شامل ۱۳ اکسشن و گروه سوم شامل اکسشنهای ۴ و ۱۷ بودند. همچنین نتا یج حاصل از تجز ه ی به مختصات اصلی با نتا یج تجز ه ی خوشهای تا حدودی مطابقت داشت .