سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه احمدی – دانشجویکارشناس ارشد
علیرضا اطمینان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
هوشمند صفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه
هومن شیروانی –

چکیده:

امروزه دربسیاری ازکشورها ازجمله ایران کمبود منابع خوراک دام مهمترین عامل درتوسعه کمتربخشدامپروری میب اشد زراعت مرتعی علاوه برتهیه غذا برای دام به تجدید مواد الی خاک جلوگیری ازفرسایش خاک اصلاح قابلیت خاک ورزی و بازگرداندن حاصلخیزی خاک کمک می کند اگروپیرون یکی از مهمترین گیاهان مرتعی می باشد که دراغلب مراتع کشور می روید گونه Agropyron intermedium درنواحی که حداکثر ۳۰۰۰ متر ازسطح دریا ارتفاع داشته و بین ۳۷۰۳۵۰ میل یمتر بارندگی سالانه دارند گیاهی پرمحصول محسوب می شود درتحقیق فوق ۱۱ اکسشن ازگونه مرتعی intermedium . Ag با استفاده ازصفات سیتوژنتیکی نظیر طول بازوی کوتاه و بلند طول کل کروموزوم طول نسبی کروموزوم نسبت بازوها و شاخص سانترومری مورد بررسی قرارگرفتند. که باتوجه به جدول تجزیه واریانس دربین اکسشن ها ازنظر تمامی صفات کروموزومی بجز صفت طول بازوی کوتاه اختلاف معنی داری درسطح ۱درصد وجود داشت با توجه به مقایسه میانگین صفت طول کروموزوم TL اکسشن ۱۳-۸۹- درگروه a قرارگرفت و بیشترین طول کروموزومی را به خود اختصاص داد و اکسشن های ۹۰-۸۹۰ ، ۵ و۱۴-۸۹۰ با طول بازوی بلندبه ترتیب ۵/۴۹و۵/۴۴و۵/۴۲ میکرون کمترین میانگین طول بازوی بلندرا به خود اختصاص دادند ودرگروه c قرارگرفتند.