سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا سنبله کار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و عضو باشگاه پژو
شهرام نخجوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد حسن کوشکی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ۱۴ ژنوتیپ لمی قرمز، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD با چهار تکرار در سال زراعی ۹۰-۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. در این تحقیق صفات روز تا غلاف دهی ، ارتفاع بوته ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی ، طول غلاف، تعداد غلاف دربوته ، تعداد دانه در غلاف ، عملکرد دانه در بوته ، وزن صد دانه ، طول دانه، عرض دانه ، قطر دانه ، عملکرد دانه در هکتار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک و پنج در صد وجود دارد . در تجزیه پستی که مؤلفه‌های اصلی مالک هایی که مقادیر ویژه بیشتر از یک داشتند انتخاب شدند. در مجموع چهار مؤلفه انتخاب شد که حدود ۸۶% از واریانس کل متغیرها را توجیه نمودن . به منظور گروه‌بندی ژنوتیپها از تجزیه کلاستر به روش مورد استفاده گردید و ژنوتیپ ها در دو کلاستر قرار گرفتن. با توجه به حداکثر فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپهای کلاستر ۱ و ۲ از ژنوتیپهای این دو کلاستر به منظور دورگ گیری و استفاده از حداکثر هتروزیس در مورد عملکرد و سایر صفات مهم زراعی می‌توان استفاده به‌عمل آورد. در پراکنش ژنوتیپ ها براساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم تطابق خوبی بین تجزیه کلاستر بررسی به مؤلفه‌های اصلی وجود داشت .