سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
اردشیر رحیمی میدانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
فرنگیس قنواتی – عضو ه یئت علم ی موسسه تحق یقات ثبت و گوا هی نهال و بذر کرج

چکیده:

گلایول یکی از گل های شاخه بریده مهم جهان و ایران به شمار می آیدگلایول ایرانی دارای ژنوم ۱۲۰ – ۲n=2x=30 می باشد . شناسایی پتانسیل های ژنتیکی ژرم پلاسم موجود در کشور، حفظ و نگهداری و استفاده آنها در به نژادی ارقام جدید گلایول و تجاری سازی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی و ارزیابی تنوع ژنتیکی یک گونه گل گلایول جمع آوری شده از استان های مختلف کشور در مزرعه تحقیقاتی کرج انجام شد. در این مطالعه صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی که شامل ۱۵ صفت کمی وصفت کیفی بود، بر اساسدستورالعمل IPGRI به صورت مشاهده ای یا اندازه گیری یاداشت برداری شدند. صفات کمی از طریق پارامتر های آماری مثل ضرایب همبستگی ساده، مقایسه میانگین، انحراف معیار، ضرایب تغییرات، تجزیه به مولفه های اصلی برآورد شدند. در ضمن یرای صفات کمی و کیفی، گروه بندی گونه ها از طریق تجزیه خوشه ای بر اساس مولفه های اصلی با استفاده از الگوریتم UPGMA انجام گرفت . نتایج نشان داد که تنوع زیادی در بین گونه ها وجود دارد. در رابطه با صفات کمی، بیشترین ضریب تغییرات مربوط به ارتفاع گیاه ( ۳/ ۷۸ %) و کمترین ضریب تغییرات مربوط به قطر پیاز ۲/ ۴۳ % بود. قطر پیاز و قطرگل د ارای بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار و در تجزیه به مولفه های اصلی، چهار مولفه شناسایی شدندکه جمعا ۳۹ / ۷۷ درصد از کل تغییرات داده ها را توجیه می نمودند . در تجزیه خوشه ای براساس صفات کمی،گلایول به دو گروه عمده تقسیم شدند