سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهارک امیرمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکدهکشاورزی، باشگاه پژوهشگرا
رضا طالبی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سن
عزت کرمی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سن

چکیده:

۲ ژنوتیپ متعلق به (Cicer arientinum L.) در این تحقیق به منظور برآورد میزان تنوع ژنتیکی ۶ رقم زراعی نخود استفاده گردید. در مجموع، ۹۲ جایگاه پلی مورفیسم در بین ۳۸ ژنوتیپ از ۸ URP از ۷ نشانگر Cicer هفت گونه یکساله جنس ۰/ در دامنه ۲۳ Cicer در ژنوتیپ های جنس URP مشاهده گردید. محتوای تنوع ژنتیکی برای جایگاههای Cicer گونه جنس با استفاده از UPGMA 0 قرار گرفته است. ۴ گروه متمایز مشخص از طریق کلاستر بندی با روش / ۰ با میانگین ۳۹۷ / تا ۶ در C.echinospermum و C.reticulatum ، C.arientinum محاسبات فاصله ژنتیکی مشخص شده است. گونه های و C.judacium ، C.bijugum در گروه دوم و گونه های C.pinnatifidum و C.yamashitae گروه اول، گونه های یکی از اجداد C.reticulatum در گروه سوم و چهارم قرار گرفتند . نتایج حاصله فرضیه موجود مبنی بر اینکه C.cuneatum می تواند برای URP وحشی دهنده ژنتیکی به گونه زراعی می باشد را تائید کرد. همچنین نتایج نشان داده است که مارکرهای و برای بررسی و برآورد تنوع ژنتیکی و روابط مابین واحدهای تاکسونومیک در این جنس مورد Cicer مطالعه گونه های جنس استفاده قرار بگیرد.