سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهارک امیرمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اس
رضا طالبی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عزت کرمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات دیم کشور

چکیده:

آگاهی از روابط صفات زراعی این امکان را فراهم می کند تا به نژادگران با تشخیص آسا ن صفات ، فشار گزینشی را در مراحل مختلف برنامه اصلاحی اعمال نمایند . به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاء عملکرد در گونه های نخود وحشی،آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، با ا ستفاده از ۳۲ گونه نخودوحشی ( جنس cicer) انجام شد . برای ارزیابی ژنوتیپ ها ، صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی و اجزاء عملکرد اندازه گیری شدند . کلاستر بندی نشان داد که گونه های مورد بررسی به ۵ کلاستر دسته بندی شدند. گونه های C.reticulatum,C.bijugum بیشترین فاصله را از هم داشته اند. در نتایج تجزیه رگرسیون به روش گام به گام، متغیر وابسته، وزن صد دانه در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که صفات وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد شاخه فرعی وارد مدل شده و به ترتیب ۴۹% و ۲۲٫۶% و ۴% تغییرات را توجیه می کنند و بیشترین همبستگی را با صفت عملکرد دارا می باشند و تاثیر مثبتی بر روی عملکرد داشته اند .. مقدار t برای صفات وارد شده معنی دار می باشد . صفت وزن صد دانه مهمترین صفت تاثیرگذار در میزان عملکرد بوته بوده که ۴۹ % تغییرات را توجیه کرده است.