سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیامک غزالی – سنندج،دانشگاه کردستان،دانشکده کشاورزی،گروه بیوتکنولوژی
خالد میرزایی – ۱سنندج،دانشگاه کردستان،دانشکده کشاورزی،گروه بیوتکنولوژی
محمدحسین شمسی فرد – ۱سنندج،دانشگاه کردستان،دانشکده کشاورزی،گروه بیوتکنولوژی

چکیده:

پرولین در سلول نقش مهمی را در برطرف کردن تنش اسمزی ایفا می‌کند و از پروتئینهای بزرگ و آنزیمهایی داخل سلول در مقابل دناتورهشدن و همینطور با واکنش با فسفولیپیدهای دیواره غشاء آنها را از آسیب بهوسیله تنش‌های محیطی مانند غلظتهای بالای یونهای معدنی، دمای بالا و افزایش اسیدیته محیط محافظت می‌کند. با توجه به مسیر ساخت پرولین در گیاهان ژن P5CR نقش کلیدی را در تولید پرولین ایفا می‌کند . به منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی این ژن در ۸ گونه گیاهی، آنالیز in silico AFLP بر روی توالی‌های کدکننده (cDNA) آن انجام شد. بررسی پروفیل حاصل از برش cDNAهای این ژن به وسیله دو آنزیم PSTI و CVIAII نشان‌داد که ۸ ناحیه باندی مشترک در بین این گونهها وجود دارد و بزگترین قطعه تولید شده مربوط به گونه Glycine max با طول ۷۴۴ جفت‌باز و کوچکترین قطعه تولید شده مربوط به Hordeum vulgare، Triticum aestivum و Brachypodium distachyon با طول ۲۸ جفت باز بوده ‌است این سه گونه از خانواده Poaceae میباشند. درخت فیلوژنی حاصل از این آنالیز به روش حداکثر درستنمایی و با الگوریتم نایبرجویننیگ رسم شد که این هشت گونه را در دو دسته و هشت کلاستر قرار داد.