سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه پاک سرشت – عضو باشگاه پژوهشگران جوان سنندج
رضا طالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عزت کرمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان کرمانشاه
هومن شیروانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی نخود نواحی شمال غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی، ۳۹ توده بومی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، توسط ۱۰ پرایمر ILC نخود و رقم ۳۲۷۹ مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع ۶۵ باند پلیمورف تولید شد. میانگین درصد چندشکلی حاصل از نشانگرهای SCOT 34 % بود. بیشترین درصد چندشکلی مربوط به / برابر با ۹ (PIC) برابر با ۶۴ % بود. میانگین شاخص محتوای چند شکلی SCOT میزان ۳۳ % درصد بود. . بیشترین شاخص SCOT به میزان ۱۰۰ % بود. و کمترین آن متعلق به آغازگر ۱۱ SCOT آغازگر ۱۳ ۰ بود وکمترین آن مربوط به آغازگر / با مقدار ۴۲ SCOT2, SCOT محتوای چندشکلی مربوط به آغازگرهای؛ ۱۱ ۰ است طبق نتایج بدست آمده از ماتریس فاصله بر اساس ضریب تشابه جاکارد مشخص شد که فاصله / با مقدار ۲۸ SCOT28 ژنوتیپ ها به ۳ گروه کلاستربندی شدند. UPGMA ژنتیکی بین ۵۱ % تا ۸۹ % بود. با استفاده از تجزیه خوشه ای به روش