سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

باقر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی
علیرضا بابائی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدر
یوسف حمیداوغلی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
علیرضا ترنگ – رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور

چکیده:

اولین قدم در هر برنامه بهنژادی، داشتن تنوع ژنتیکی بالا برای نیل به اهداف مهم اصلاحی است. با توجه به اهمیت اقتصادی فندق و قابلیت فرآوری بالای آن و همچنین نامشخص بودن ژنوتیپهای موجود در منطقه گیلان و فندقلو ی اردبیل، تهیه شناسنامه کامل از فندقهای موجود در این دو منطقه کاملا ضروری است. در این مطالعه با استفاده از ۱۵ جفت نشانگرهای ریزماهواره تنوع و روابط ژنتیکی ۷۰ ژنوتیپ فندق گزینش شده از مناطق فندقخیز گیلان (اشکورات )، فندق لوی اردبیل، تالش و طارم مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع ۵۳ آلل اصلی با میانگین ۳/۵ در هر مکان ژنی مشخص گردید. بیشترین آلل مشاهده شده مربوط به مکان ژنی CAC- B029b با ۷ آلل بود. میانگین تعداد آللهای مؤثر و هتروزیگوتی به ترتیب ۲/۳۴ و ۰/۶۴ محاسبه شد. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل ۰/۴۸ محاسبه شد که حداکثر آن برای مکان مارکری CAC-B029b به میزان ۰/۷۷ بود. دندروگرام دادههای مولکولی براساس روش UPGMA رسم شد و ژنوتیپها در ۷ گروه اصلی گروه بندی شدند. با این مطالعه اولین پایگاه اطلاعاتی برای تعدادی از ژنوتیپهای فندق ژرمپلاسم از دو منطقه فندق لوی اردبیل و اشکورات گیلان به دست آمد.