سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوران بندریان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
امید سفالیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – دانشیاران دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی –

چکیده:

پروتئین های ذخیره ای بذر بهعنوان نشانگرهای ژنتیکی که کمتر تحت تاثیر محیط بوده و یکنواختی و تکرارپذیری بالایی دارند به عنوان ابزاری قدرتمند درمطالعات مربوط به بررسی ارتباط و خویشاوندی ژنوتیپ ها و گونه های مختلف گیاهی تبدیل شده است دراین تحقیق ۱۷ رقم ازگونه Glycine Max Merril با استفاده ازالکتروفورزSDS-PAGE درازمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد نتایج نشان داد میانگین تنوع ژنتیکی برای تمام مکانهای ژنتیکی برابر ۰/۴۸ و تجزیه خوشه ای جمعیت ها را به ۴ گروه تقسیم کرد.