سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پاشا حجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدمحمدنصیر موسوی –
خداداد مصطفوی –
بابک طالقانی –

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحدکرج درسال زراعی ۹۰-۸۹ انجام شد ژنوتیپ های مورد مطالعه شامل ۲۰لاین گندم نان بودند آزمایش دردو شرایط نرمال و تنش خشکی انجام شد طرح مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود درشرایطنرمال میانگین مربعات صفات طول سنبله طول ریشک وزن ۱۰۰دانه طول بذر درسطح احتمال یک درصد معنی دار و میانگین مربعات صفات قطربذر و عملکرد دانه درمترمربع درسطح احتمال پنج درصد معنی دار بود درشرایط تنش خشکی میانگین مربعات ارتفاع بوته طول سنبله طول ریشک وزن ۱۰۰دانه طول بذر و طول پدانکل درسطح احتمال یک درصد معنی دار و میانگین مربعات قطربذر درسطح احتمال پنج درصد معنی دار شد جهت گروه بندی ژنوتیپ ها از تجزیه خوشه ای با روش وارد برمبنای مربع فاصله اقلیدسی به عنوان معیار تشابه استفاده شد ژنوتیپ ها درشرایط نرمال و تنش خشکی به سه گروه تقسیم شدند.