سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمرجان سلیمی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشجویان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
قاسم اسدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

به منظور شناسایی ارقام پر محصول از لحاظ عملکرد علوفه و صفات مرتبط با آن در ۳۶ جمعیت باغ (Dactylis glomerata آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی همدان در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. ژنوتیپها از لحاظ عملکرد علوفه این و صفات مرتبط با آن بررسی و نتایج مقایسه میانگین نشان داد که از لحاظ عملکرد قدرت بیشتری مقدار ton/ha 61/2 که ژنوتیپهای ۱۵۵۷ روسیه، ۱۲۶۱ آمریکا، ۱۰۱۱۲ کرج، ۱۲۵۰ بانک ژن، ۱۰۱۵۵ بانک ژن بیشترین عملکرد علوفه را داشتند و برای تولید علوفه مناسب هستند که می‌توان از آن‌ها در تشکیل جوامع مناسب با عملکرد بالای علوفه، در مناطق و چراغ‌های فرسوده و افزایش تولید علوفه مورد نیاز دام استفاده کرد. عملکرد علوفه صفتی پلی ژنتیک داد و به تنهایی قابل افزایش می‌باشد می‌توان برای افزایش آن از صفات هم بسته با آن استفاده نمود. در کل نتایج مقایسه میانگین توقع بالایی را از لحاظ صفات مورد بررسی در میان ژنوتیپها نشان داد. همچنین می‌توان با گزینش ترکیبات متفاوتی از این صفات و بررسی قابلیت تأکید تأسیسی ارقام عملکرد پست و علوفه را بهبود بخشید و در تولید ارقام سنتتیک که در اصطلاح گیاهان آلودگی استفاده می‌شود از این نتایج بهره برد.