سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ضابط – دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح ن
علیرضا صمدزاده – دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح ن
خداداد مصطفوی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واحد کرج- ایران

چکیده:

به منظور بررسی رابطه صفات مورفولوژیک،فنولوژیک و کمی با یکدیگر و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد ۱۰ رقم کلزا درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در شرایط آب و هوایی بیرجند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام کلزا از لحاظ کلیه صفات به استثنای ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی اختلاف معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی نشان داد که صفات تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی و تعداد روز تا ۹۰ % رسیدگی همبستگی منفی و معنی دار و صفات شاخص برداشت و تعداد خورجین در بوته هبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد اقتصادی دارند. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که سه صفت تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی، تعداد شاخه فرعی و تعداد خورجین در بوته به ترتیب مهمترین صفات موثر بر عملکرد بودند. نتایج بدست آمده از تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثرات مستقیم و مثبت به ترتیب مربوط به تعداد خورجین در بوته و تعداد شاخه فرعی و بیشترین اثر مستقیم و منفی مربوط به تعداد روز تا ۵۰ % رسیدگی میباشد . تجزیه به عاملها نشان داد که ۳ عامل اول بیشترین تغییرات موجود را توجیه میکنند و عامل اول مهمتر از سایر عوامل میباشد. این عامل شامل صفات تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی، تعداد روز تا ۹۰ % رسیدگی، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی بود